De Parklaan: een overzicht

In Ede-Oost wordt het steeds drukker op de weg. Zeker nu er steeds meer woningen opgeleverd worden op het Enka-terrein en de kazerneterreinen en het World Food Center in de toekomst nog wordt gebouwd. De Parklaan is bedoeld om toekomstige verkeersproblemen in deze omgeving te voorkomen en om dit deel van Ede goed bereikbaar te maken. De Parklaan is ook bedoeld om de bestaande en steeds drukker wordende oost-westwegen zoals Frans Halslaan/Zandlaan en Tooroplaan/Emmalaan te verlichten en de leefbaarheid langs deze wegen te kunnen behouden.

Al in 2011 heeft de gemeenteraad het Functioneel Ontwerp voor de Parklaan vastgesteld. Hierin staat in grote lijnen hoe de Parklaan eruit komt te zien en waar deze komt te liggen. Het bestemmingsplan werd in eerste instantie vernietigd door de Raad van State, omdat de gemeente gedurende het proces het plan had aangepast. Een tweede bestemmingsplan lag ook bij de Raad van State, maar de gemeente heeft eind 2018 met de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME), GNMF (Gelderse Natuur en Milieu federatie) en een betrokken inwoner van Ede afspraken gemaakt over een nieuw ontwerp voor de belangrijke toegangsweg voor Ede. Daarmee zijn de bezwaren tegen het plan ingetrokken, zodat de gemeente Ede verder kan met de realisatie.

De nieuwe woonwijken in Ede-Oost krijgen hiermee een goede infrastructuur voor voetganger, fietser en auto terwijl op het zuidelijk deel meer ruimte komt voor bomen, een groene tussenberm en behoud van een open, cultuurhistorisch landschap.

Ten opzichte van het oude plan komt het er in het kort op neer dat het zuidelijk deel van de Parklaan (tussen de Emmalaan en de A12) geen 2x2 rijstroken krijgt, maar 2x1 rijstrook zodat er veel bomen gespaard kunnen worden en dat de maximumsnelheid op dat deel verlaagd wordt van 80 naar 50 kilometer per uur.

Juridisch is de weg vrij om verder te gaan met de planvorming en ontwikkeling. Want met het bestemmingsplan ligt er nog geen Parklaan. Daarom is de afgelopen periode hard gewerkt aan het ontwerp van de Parklaan. Inmiddels is dat vastgesteld. Ook hebben een aantal voorbereidende onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van ecologie, geluid en bodem, plaatsgevonden die inzicht hebben gegeven in waar het ontwerp aan moet voldoen of waar gedurende de uitvoeringsperiode rekening mee moet worden gehouden. Ook zijn er drie nieuwe bestemmingsplannen in procedure gebracht. Die moeten het onder andere mogelijk maken om de afspraken die eind 2018 zijn gemaakt uit te voeren.

Wat precies de stand van zaken is en hoe de Parklaan er op verschillende plekken uit gaat zien, kunt u lezen op de pagina van de verschillende onderdelen van de Parklaan.

Totaaloverzicht van de Parklaan