Archeologisch onderzoek voor de Parklaan levert interessante vondsten op

Tijdens archeologisch onderzoek langs de Bovenbuurtweg in Bennekom is prehistorisch aardewerk en een vuurstenen pijlpunt uit de Late Steentijd aangetroffen. Ook zijn er sporen gevonden die wijzen op huizen van rond het jaar nul en de Late Middeleeuwen. Ander voorbereidend onderzoek stuitte op restanten van een boerderij uit de 19e eeuw.

Zo’n 10 jaar geleden voerde archeologisch bureau Synthegra vooronderzoek uit langs de hele route van de Parklaan. Uit dat onderzoek kwamen 3 plekken naar voren die archeologisch interessant zouden kunnen zijn en waar nader onderzoek verricht moest worden voordat de Parklaan hier aangelegd kan worden. Eén van de drie zones was bij de Bovenbuurtweg in Bennekom.

Daarom is dit gebied in februari 2022 verder onderzocht. En met succes: bij de eerste halen in het zogeheten proefsleuvenonderzoek kwam al aardewerk uit de Late IJzertijd aan de oppervlakte. De gevonden vuurstenen pijlpunt is vermoedelijk nog ouder. Mogelijk uit de Late Steentijd (tussen 6000 en 3000 voor Christus).

Wethouder Hester Veltman (cultuurhistorie): “Je ziet hier heel concreet wat we aan belangrijk erfgoed letterlijk naar boven halen, dat we dit koesteren en bij de aanleg van de Parklaan fysiek inpassen. Aanleg en behoud gaan zo hand in hand.”

Sporen van huizen

Naast deze voorwerpen werden ook kuilen voor onder andere palen aangetroffen. Dat gaf reden om opgravingen te doen in een groter gebied bij de Bovenbuurtweg. Dat leidde tot in totaal wel 300 sporen die toebehoren aan twee huisplattegronden. Eén daterend uit de overgang van de Late IJzertijd en de Romeinse Tijd (tussen 250 voor en 250 na Christus). En de ander, met aanmerkelijk grotere en stevigere palen, uit waarschijnlijk de Late Middeleeuwen (tussen 1000 en 1500 na Christus).

Boerderij uit de 19e eeuw

Ook tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de verplaatsing en restauratie van het theehuis aan de Edeseweg, tegenover de ingang van Kasteel Hoekelum, kwamen fundamenten van een oude boerderij tevoorschijn. Voor de werkzaamheden was al bekend dat op de plaats van de huidige dienstwoning in de 19e eeuw eerst een witgepleisterd keuterboerderijtje had gestaan. Hiervan werden de restanten door de werkzaamheden blootgelegd. Ook werd op het erf de waterput van de boerderij aangetroffen.

Verder onderzoek

Nader onderzoek moet nog uitwijzen hoe de vondsten samenhangen met al eerder ontdekte archeologische resten in de omgeving. Ook moet er nog een deel aan de noordzijde van de A12 onderzocht worden. Ook daar verwachten we interessante vondsten te kunnen doen waarmee we nog meer kennis opdoen van onze voorouderen in huidig Ede en Bennekom.