Geluid

Het aanleggen van een weg doet iets met het waarneembare geluid in de omgeving. We zorgen ervoor dat eventuele verhogingen van het omgevingsgeluid binnen de geldende wettelijke normen blijven van de Wet Geluidshinder.

Akoestisch onderzoek

Het ontwerp van de Parklaan en de bijbehorende cijfers over de verwachte verkeersintensiteit, waren aanleiding om het akoestisch onderzoek te actualiseren. Hierin worden de verwachte verkeerscijfers in een ‘hoog’ scenario meegenomen. Daarin krijgen actuele ontwikkelingen als het nieuwe NS-station Ede-Wageningen, het ENKA-terrein, het World Food Center en de kazerneterreinen een plaats. De door de rijksoverheid opgelegde normen zijn leidend voor het onderzoek. Dat betekent dat er een geluidsberekening wordt gedaan naar alle (woon)gebouwen binnen een afstand van 200 meter van de weg. De onderzoeksresultaten vormen de basis van de langs de Parklaan getroffen maatregelen.

Maatregelen

Als blijkt dat wettelijke grenswaarden worden overschreden, zal het ontwerp maatregelen bevatten die de overschrijding compenseren. Deze geluidsbeperkende maatregelen strekken zich uit van de bron (zoals stil asfalt) tot de gevel (zoals isolerende maatregelen). Bij de kruispunten Klinkenbergerweg en het World Food Center heeft dit bijvoorbeeld geleid tot het gebruik van stil asfalt en het plaatsen van een aarden geluidswal met een geluidsscherm.

Ook kan het zijn dat gedurende de bestemmingsplanprocedure een zogenaamde ‘hogere waarde’ voor een bepaalde woning is vastgesteld. Dat betekent dat er door de Parklaan sprake is van een hogere geluidsbelasting dan toegestaan, maar dat deze hogere belasting niet opgelost kan worden door het nemen van maatregelen in de openbare ruimte. In dat geval vind er na goedkeuring van de huurder of eigenaar van de woning, een onderzoek plaats naar kansrijke isolerende maatregelen om te kunnen voldoen aan de wettelijke grenswaarden.

Als er dan nog aanvullende maatregelen nodig zijn, worden deze voor rekening van de gemeente Ede uitgevoerd. Daarbij bestaat de mogelijkheid om (voor eigen rekening) aanvullende werkzaamheden te laten uitvoeren.

Als de grenswaarden worden overschreden en er sprake is van een zogenaamde ‘hogere waarde’, dan is hier in 2016 na de bestemmingsplanprocedure al eens met de betreffende bewoners/eigenaren over gecommuniceerd. In december 2020 neemt de gemeente Ede per brief contact op over het vervolg en eventuele  maatregelen.

Documenten

Onderzoeken

Vergunningsaanvraag geluidswal