Geluid

Er rijden straks door de komst van de nieuwe woonwijken, het World Food Center (WFC), het nieuwe station en de Parklaan meer auto’s door Ede-Oost. Deze auto’s maken allemaal geluid. We kijken hoe we de totale hoeveelheid geluid minder kunnen maken en of dit binnen de normen van de wet blijft. We gaan hierbij uit van de Wet Geluidshinder. Die wet beschermt bewoners tegen teveel geluid door ontwikkelingen in hun buurt.

Om te bepalen in hoeverre de komst van de Parklaan voor teveel geluidsoverlast zorgt, als je kijkt naar de geluidsnormen van de Wet Geluidshinder, hebben wij een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit hebben we in 2015 gedaan, kijkend naar het ontwerp in die tijd, en in 2020 nog een keer omdat de Parklaan van 4- naar 2-baans is gegaan. In beide onderzoeken zijn we uitgegaan van een ‘hoog’ scenario. Dat betekent dat we rekenen met cijfers waarbij we uitgaan van veel verkeer op de nieuwe Parklaan. Deze onderzoeken vindt u onderaan deze pagina onder het kopje ‘Documenten’.

In het onderzoek is gekeken naar het geluidseffect op alle gebouwen binnen 200 meter van de weg. Er is uitgerekend wat de verwachte geluidsbelasting op de gevels van deze gebouwen zou zijn als de Parklaan is aangelegd. Voor veel gebouwen bleef deze (ruim) onder de maximaal toegestane hoeveelheid geluid.

Maar op sommige plekken kwam deze er net boven. In dat geval worden er maatregelen genomen. Wanneer het kan doen we dit zo dicht mogelijk bij de bron: de auto en de weg. Bijvoorbeeld door het neerzetten van een geluidscherm en gebruik maken van stil asfalt. Als dit niet mogelijk is, zorgen we ervoor dat het pand voldoende geïsoleerd wordt om in het gebouw geen last te hebben van de hogere geluidsbelasting aan de buitenkant.

Zonder maatregelen is er op sommige plekken langs de Parklaan teveel geluid te horen. Daarom staan in het ontwerp van de Parklaan ook maatregelen tegen geluidsoverlast. Zo komt er op de hele Parklaan stil asfalt, en wordt in het noordelijk deel op een aantal plaatsen een geluidsscherm neergezet. Dit gebeurt alleen aan de kant van de Nieuwe Kazernelaan, omdat de nieuwe woningen op de Kazerneterreinen al zo geïsoleerd zijn dat deze voldoen aan de Wet Geluidshinder. Tussen het nieuwe kruispunt Klinkenbergerweg - WFC en de Berkenlaan is een geluidswal met geluidscherm neergezet om deze woningen te beschermen tegen te hoge geluidsoverlast.

Niet op alle plekken van de Parklaan kunnen geluidswerende maatregelen tussen de gebouwen en de Parklaan neergezet worden. In dat geval is er sprake van een ‘hogere waarde’ en kijken we naar het geluidsniveau in de woning.

Als maatregelen niet genoeg of niet mogelijk zijn

De overheid heeft bij projecten zoals de Parklaan in kleine mate de mogelijkheid om op een gebouw een ‘hogere waarde’ toe te passen. Daarmee geeft de Wet Geluidshinder ruimte om een hoger geluidsniveau op de buitengevel toe te staan.

De verplichting die daarbij hoort is wel dat het geluidsniveau binnenin de woning onderzocht wordt. Er wordt dan gekeken in hoeverre de hogere geluidsbelasting op de buitengevel leidt tot een te hoge geluidsbelasting in de woonvertrekken van de woning. Voldoet de huidige isolatie van de woning niet? Dan doet de gemeente een voorstel om de woning wel voldoende te isoleren. De gemeente betaald zowel het onderzoek als de uitvoering van deze maatregelen. Uiteraard bepaalt de woningeigenaar zelf of zij de maatregelen wil laten toepassen.

De eigenaren van de panden die in deze groep vallen, hebben dit van de gemeente Ede gehoord. Al in 2016 ontvingen deze eigenaren hier informatie over via een brief. Pas geleden hebben we contact opgenomen met de betreffende personen over het uitvoeren van het onderzoek. Deze worden in de 2e helft van 2021 of uiterlijk begin 2022 uitgevoerd. Wij proberen om aanpassingen die er kunnen zijn aan de woningen voor de start van de werkzaamheden aan de Parklaan klaar te hebben.