Geluid

Het aanleggen van een weg doet iets met het waarneembare geluid in de omgeving. We zorgen ervoor dat eventuele verhogingen van het omgevingsgeluid binnen de geldende wettelijke normen blijven van de Wet Geluidshinder.

Akoestisch onderzoek

Er wordt een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hierin worden de verwachtte verkeerscijfers in een ‘hoog’ scenario meegenomen. We houden rekening met de ontwikkelingen in de omgeving, zoals het nieuwe station Ede-Wageningen, het ENKA-terrein, het World Food Center en de kazerneterreinen. Dit akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd volgens de eisen die daar door de overheid aan worden gesteld. Dat betekent onder andere dat er een geluidsberekening wordt gedaan naar alle (woon)gebouwen binnen een afstand van 200 meter van de weg. Op basis van de uitkomsten van dit akoestisch onderzoek worden benodigde maatregelen getroffen.

Maatregelen

Als uit het onderzoek blijkt dat wettelijke grenswaarden overschreden worden, nemen we in het ontwerp maatregelen om deze overschrijding tegen te gaan. Deze geluidsreducerende maatregelen beginnen bij de bron (bijvoorbeeld stil asfalt) en eindigen bij de gevel (bijvoorbeeld isolerende maatregelen). Bij de kruispunten Klinkenbergerweg en het World Food Center heeft dit bijvoorbeeld geleid tot het toepassen van stil asfalt en het plaatsen van een aarden geluidswal met een geluidsscherm.

Ook kan het zijn dat gedurende de bestemmingsplanprocedure een zogenaamde ‘hogere waarde’ is vastgesteld voor een bepaalde woning. Dat betekent dat er door de komst van de Parklaan sprake is van een hogere geluidsbelasting dan toegestaan, maar deze hogere belasting niet opgelost kan worden door het nemen van maatregelen in de openbare ruimte. In dat geval vind er een opname van de woning plaats om te bekijken welke isolerende maatregelen aanwezig zijn, of nog nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke grenswaarde voor het geluid binnenin de woning.

Zijn er nog aanvullende maatregelen nodig, dan worden die op kosten van de gemeente Ede uitgevoerd. Daarbij bestaat de mogelijkheid om (voor eigen kosten) aanvullende werkzaamheden te laten uitvoeren.

Mocht er bij jouw woning sprake zijn van een overschrijding van de grenswaarden voor geluid en een zogenaamde ‘hogere waarde’, dan nemen we binnenkort persoonlijk contact met je op, om het proces en de mogelijke maatregelen te bespreken.

Documenten - vergunningen

Aanvraag geluidswal