Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Wij krijgen vaak vragen over of ‘de PAS’ gevolgen heeft voor de aanleg van de Parklaan. Er wordt op dit moment in de media veel aandacht besteed aan de PAS. Daarom gaan we graag in op wat de PAS inhoudt en welke gevolgen het heeft.

Wat is de PAS?

De PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof en is bedoeld om natuurgebieden te beschermen. Veel natuur in Nederland is gevoelig voor te veel stikstofdepositie (het neerslaan van stikstofverbindingen uit de lucht op een oppervlakte). De stikstofverbindingen komen onder meer vrij bij verbrandingsprocessen waarbij fossiele brandstoffen worden gebruikt (stikstofoxiden) en vanuit de agrarische sector (ammoniak). De stikstof slaat neer op natuurgebieden en zorgt daar voor toenemende bodemverzuring. Onder invloed van stikstof (een meststof) verandert de natuur en gaan beschermde habitattypen die hier gevoelig voor zijn in kwaliteit achteruit. Een bekend voorbeeld hiervan is de vergrassing van heidegebieden. Door deze verandering staan leefgebieden van beschermde soorten (flora en fauna) onder hoge druk en gaat de biodiversiteit hard achteruit.

Regelgeving stikstof

De Europese Habitat- en vogelrichtlijn vormt het juridisch kader voor de natuurbescherming in Europa. Deze Europese regelgeving is op nationaal niveau doorvertaald in de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet verbiedt activiteiten die een negatief effect op leefgebieden van beschermde soorten veroorzaken als deze leefgebieden (zogenaamde Natura 2000 gebieden) al onder druk staan. Eén van de aspecten die negatieve effecten veroorzaken is stikstofdepositie (naast andere aspecten zoals verstoring door geluid, licht of betreding). 118 van de 160 Natura 2000 gebieden in Nederland zijn gevoelig voor te veel stikstof, waaronder de Veluwe en het Binnenveld. In veel van deze gebieden, waaronder de Veluwe, ligt de hoeveelheid stikstofdepositie (ver) boven de zogenaamde kritische depositiewaarde (KDW). Omdat in deze gebieden jaarlijks al te veel stikstof neerslaat, zijn in de omgeving van deze gebieden geen nieuwe (economische) activiteiten toegestaan die zorgen voor extra stikstofdepositie.

PAS in Ede

De bedachte Nederlandse aanpak door middel van de PAS is door het Europees hof niet toereikend bevonden. Daarom is deze aanpak, en de rekenmethode die hiervoor werd gebruikt door de Raad van State vernietigd. Vergunningverlening voor projecten die (negatieve) invloed hebben op natuurgebieden is daardoor op dit moment niet meer toegestaan. Voor alle projecten die al eerder een Wnb vergunning waarin de stikstofdepositie is doorgerekend hebben aangevraagd en verkregen, geldt dit niet. In het geval van de Parklaan is er in 2018 een Wnb vergunning verkregen en daarom kan dit project gewoon doorgaan.