Onderzoek natuur en beschermende maatregelen

Om de schade aan de natuur zo veel mogelijk te beperken en waar mogelijk de natuur een handje te helpen deden we onderzoek en troffen we maatregelen.

Onderzoek

Het nemen van maatregelen voor beschermde diersoorten begint met het doen van onderzoek. Zo weten we welke soorten leven in het gebied waar de Parklaan wordt aangelegd. Voor onderzoek naar beschermde diersoorten telden we bijvoorbeeld het aantal aanwezige eekhoorns en we zochten naar burchten en latrines van dassen. Maar ook het controleren op nesten of sporen van beschermde vogels en het in de gaten houden van mogelijke vleermuisroutes hoorde erbij. 

Dit onderzoek deden we iedere drie jaar opnieuw. Waren er ontwikkelingen in het project of de Wet Natuurbescherming? Dan vulden we het onderzoek aan. Zo is er bijvoorbeeld aanvullend onderzoek gedaan naar aanwezigheid van de hazelworm en kleine marterachtigen nadat deze in 2020 werden toegevoegd aan de lijst van beschermde diersoorten in Nederland.

Beschermende maatregelen voor dieren

In de omgeving van de Parklaan leven de sperwer, das, eekhoorn, boommarter, steenmarter, gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Om deze soorten te beschermen nemen we verschillende maatregelen. De provincie Gelderland heeft al deze maatregelen op basis van de Wet Natuurbescherming gecontroleerd en op basis daarvan voor de Parklaan een ontheffing verleend.

Vleermuizen

We houden rekening met de vliegroutes van vleermuizen. Deze routes verbeteren we waar mogelijk. Als er door het kappen van bomen tijdelijk gaten in de routes vallen, dan dichten we die met speciale vleermuisschermen. Ook maken we op verschillende plekken hop-overs. Dat zijn bomenrijen en palen die aansluiten op vliegroutes. Zo kunnen de vleermuizen van boom tot boom de weg oversteken. Verder plaatsen we langs de hele Parklaan vleermuisvriendelijke verlichting.

Dieren op de grond

Voor dieren op de grond, zoals de das, boom- en steenmarter, leggen we faunatunnels aan. Zo kunnen zij ook veilig de weg oversteken en raakt hun leefgebied niet versnipperd. Vooral rond de Hoekelumse Eng worden met verschillende tunnels alle kanten van de weg met elkaar verbonden. Dassen en marterachtigen kunnen zo onder de Parklaan door van de Hoekelumse Eng naar Landgoed Hoekelum. Via rasters en wildroosters houden we ze van de weg en leiden we ze naar deze tunnels. Dit voorkomt deze diersoorten aangereden worden door verkeer. Bij de Hoekelumse Eng plaasen we ook uitbomen, zodat dassen in dat gebied voedsel kunnen vinden.

Eekhoorns

Voor eekhoorns hangen we op verschillende plekken boombruggen en nestkasten op. Zo kunnen ook zij veilig oversteken en blijven er voldoende plekken om hun nest te bouwen. Dit doen we op en rondom het leefgebied van de eekhoorn langs de Edeseweg en ter hoogte van het Mauritspark.

Beschermende maatregelen voor natuur

De Wet Natuurbescherming zorgt ook voor het beschermen van natuurgebieden. In die wet staat een aantal regels om de natuur te beschermen. Zo zijn we verplicht om stil asfalt te gebruiken. Ook moesten we schermen plaatsen die geluid tegenhouden. Werkzaamheden die voor extra geluid zorgden, mochten alleen tussen 7:00 en 19:00 uur uitgevoerd worden. En Natura 2000-gebied mocht niet betreden worden tijdens de werkzaamheden. In 2018 kreeg het project Parklaan de vergunning die nodig is om de weg aan te mogen leggen in de buurt van natuurgebieden.

Naast deze wettelijke maatregelen hielden we ook in het groenplan van de Parklaan rekening met de thema’s biodiversiteit en klimaat. Bijvoorbeeld door het inzaaien van de bermen met mengsels die goed zijn voor bijen, vlinders en insecten en het planten van een gevarieerde mix aan boomsoorten. Meer informatie hierover vindt u op de pagina bomen.

Stikstof

De natuur reageert gevoelig op stikstof. Stikstof ontstaat onder meer bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals bij de meeste auto’s. Stikstof komt terecht in natuurgebieden waardoor de bodem zuur wordt. Om daar wat tegen te doen, is in Nederland de PAS ingevoerd, dat staat voor Programma Aanpak Stikstof. Dit programma beschermt natuurgebieden in Nederland. Ook is in Nederland de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet verbiedt activiteiten wanneer ze een negatief effect hebben op leefgebieden van beschermde soorten.

Deze Nederlandse aanpak vond het Europees Hof niet genoeg. Daarom is de deze aanpak gestopt. Projecten die negatieve invloed hebben op natuurgebieden krijgen daarom geen vergunning meer. Projecten die al eerder een vergunning kregen en waarin de stikstofuitstoot is nagerekend, houden deze vergunning. In het geval van de Parklaan kregen we de vergunning in 2018. Daarom kon dit project gewoon doorgaan.