Groen licht voor de Parklaan

De Parklaan kan gerealiseerd worden. De gemeente Ede heeft met de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME), de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en omwonenden die beroep hadden aangetekend tegen het bestemmingsplan, afspraken gemaakt over een nieuw ontwerp voor de belangrijke toegangsweg voor Ede. De nieuwe woonwijken in Ede-Oost krijgen hiermee een goede infrastructuur terwijl er op het zuidelijk deel van de Parklaan meer ruimte komt voor bomen, een groene tussenberm en behoud van het open, cultuurhistorisch landschap. De bezwaren tegen het bestemmingsplan worden ingetrokken, zodat er juridisch geen beletsel meer is om de weg aan te leggen.

De aanpassingen zijn vooral gedaan in het zuidelijk deel van de Parklaan (tussen de Enkalaan en de A12). Dit gedeelte krijgt geen 2x2 rijstroken, maar 2x1 stroken. De maximumsnelheid op dat deel wordt verlaagd van 80 naar 50 kilometer per uur. In plaats van kruispunten met verkeerslichten, komen er rotondes bij de Enkalaan en de Zandlaan. Er zijn afspraken gemaakt over de groencompensatie en een goede landschappelijke inpassing van de Parklaan. Ook zijn partijen overeen gekomen om duurzame mobiliteit in Ede actief te bevorderen, zodat de luchtkwaliteit, leefomgeving, natuur en landschap gespaard blijven en de verkeersdoorstroming voldoende blijft.

Wethouder de Pater (gemeente Ede) is blij met de overeenkomst: “Deze doorbraak is goed nieuws voor Ede. De bereikbaarheid van Ede brengen we op orde, we vergroten de verkeersveiligheid en tegelijkertijd is er ruimte voor meer groen en behoud van bomen. Deze overeenkomst kent winstpunten op alle fronten.”

Bernhard Oosting (GNMF): “We hebben meegedacht over de realisatie van een andere Parklaan, met gedegen aandacht voor milieu, natuur en landschap. Dat is gelukt. De afspraken die we hebben gemaakt zijn een oplossing voor zowel de verkeersopgaven van de gemeente als voor het leefmilieu van aanwonenden van de Zandlaan en voor het unieke historische landschap met natuurwaarden.”

Pieter Slim (SME): “Er is door partijen veel moeite gedaan om zoveel mogelijk bomen en daarmee groene infrastructuur te sparen; meer dan de helft van de bomen blijft behouden. De gemeente gaat serieus werken aan groencompensatie en dat is een langgekoesterde wens van ons.”

Effecten Parklaan

Met het nieuwe ontwerp kan de ontsluiting van Ede-Oost tot 2030 goed opgevangen worden. Tegelijkertijd wordt de komende jaren ingezet op vormen van duurzame mobiliteit om de groei van het autoverkeer te beperken. Mochten er in de toekomst toch verkeersproblemen ontstaan, dan maken gemeente en betrokken partijen gezamenlijk nieuwe afspraken.

Overeenkomst

Het nieuwe ontwerp en bijbehorende afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen gemeente Ede en partijen. Onderdeel van de afspraken is dat de bezwaren tegen het bestemmingsplan Parklaan worden ingetrokken, zodat de gemeente Ede kan starten met de voorbereiding en realisatie.