Kapvergunning Parklaan Noord, Midden en Zuid definitief verleend

Eind oktober is de kapvergunning voor Parklaan Noord, Midden en Zuid onherroepelijk geworden. Na de behandeling van bezwaren op enkele van de deel-vergunningen, adviseerde de bezwarencommissie van de gemeente Ede om het eerder genomen besluit om de vergunning te verlenen in stand te houden. Daarmee kan aannemer Van Gelder begin 2022 starten met de bomenkap die nodig is om de Parklaan aan te kunnen leggen.

Opgedeeld in 6 vergunningsaanvragen

Om de behandeling van de vergunningsaanvraag behapbaar te houden voor Omgevingsdienst de Vallei (OddV) was er in een eerder stadium al voor gekozen om de kapvergunning ‘op te knippen’ in 6 verschillende aanvragen. Deze aanvragen bevatten elk steeds 1 of meerdere kruispunten en/of wegvakken binnen het project. Daarmee werd goed inzichtelijk hoeveel bomen er op welk deel van het traject gekapt moeten worden.

Bezwaren

Op deze verschillende kapvergunningen werden in totaal door 4 bewoners van de gemeente Ede bezwaar gemaakt. Deze bezwaren zijn allemaal getoetst door een onafhankelijke bezwarencommissie op ontvankelijkheid: komt de bezwaarmaker in aanmerking om bezwaar in te dienen, bijvoorbeeld door binnen een bepaalde afstand van de te kappen bomen te wonen? Op basis hiervan zijn 3 van deze bezwaren ontvankelijk verklaard.

In een hoorzitting mochten zowel de bezwaarmakers als de gemeente Ede tekst en uitleg geven bij hun perspectief op de vergunning. Op basis van de inhoud van de bezwaren en de argumenten in de hoorzitting, heeft de bezwarencommissie geoordeeld dat het besluit om de kapvergunning te verlenen in stand gehouden mag worden. Omdat hier geen beroep tegen is aangetekend door de indieners van het bezwaar, is de vergunning onherroepelijk geworden.

Bomen op niet-gemeentelijke grond

Nog niet voor alle te kappen bomen op de plek waar de Parklaan komt is goedkeuring verleend. Voor het kappen van de bomen die op provinciaal grondgebied staan (bij de N224) of onder het beheer van de Provincie vallen (in het Horabos) is nog een ontheffing nodig. Deze ontheffing is in behandeling bij de Provincie Gelderland. We verwachten hier op korte termijn een uitspraak over.

Benieuwd naar de kapvergunning? Via deze link (pdf, 9 MB) kunt u hem downloaden.