Tevredenheidsenquête werkzaamheden Klinkenbergerweg

Aannemer BAM Infra voert momenteel werkzaamheden uit aan de twee kruispunten bij de Klinkenbergerweg. Werkzaamheden zonder hinder uitvoeren gaat helaas niet. Hinder beperken daarentegen wel. BAM zet daarom maatregelen in om deze hinder voor de weggebruiker en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. BAM gebruikt machines die minder lawaai en trillingen veroorzaken dan normaal en maken bijvoorbeeld gebruik van een elektrische wals voor de asfaltwerkzaamheden. Hieronder legt de BAM uit hoe zij omgaan met de enquêtes.

Enquête

Ondanks de inzet van deze hinder beperkende maatregelen zijn we benieuwd naar de mening van de omgeving over hoe wij de werkzaamheden aanpakken. Of deze nu positief of negatief is, de mening van de omgeving is belangrijk voor ons en vormt een basis voor ons handelen. We hebben daarom een omgevingspanel gevormd van mensen die ons via een enquête kunnen laten weten hoe zij de werkzaamheden ervaren. De afgelopen periode zijn er twee enquêtes gehouden.

De eerste enquete is bedoeld om de ‘temperatuur’ te meten. Dus met welke houding, positief of negatief, staan ze tegenover het project zelf. En wat zijn de redenen van deze houding. En belangrijker nog, zijn er onderdelen in de communicatie of uitvoering die we vooraf kunnen aanpassen of veranderen zodat het beter aansluit op de wensen van de omgeving.

De tweede enquête is verstuurd op de laatste dag van de werkzaamheden aan de Klinkenbergerweg zelf. Met deze enquête waren we benieuwd hoe de tijdelijke verkeerssituatie op de Klinkenbergerweg werd ervaren.

Wat wordt er met de feedback gedaan?

Uit de eerste enquête kwam voornamelijk naar voren dat men grotendeels positief tot zeer positief stond tegenover het project Parklaan. Een enkeling vroeg of ze meer informatie kon krijgen over het project.

In de tweede enquête blijkt dat de tevredenheid over de uitvoering van de werkzaamheden zeer positief is. Eén van de opmerkingen is dat de doorstroming van het verkeer nog steeds goed is geregeld. Daartegenover vindt een enkeling dat dit nog beter kan door de verkeerslichten beter op elkaar af te stemmen en minder borden te plaatsen.

Elke opmerking hebben we afzonderlijk bekeken en besproken om te kijken of er extra maatregelen getroffen moesten worden. We hebben bijvoorbeeld bij de vragen over de doorstroming gekeken naar onze verkeersmetingen. Hieruit blijkt dat de vertraging op de Klinkenbergerweg op enkele piekmomenten niet meer dan twee minuten was. Dit is zeer acceptabel en was voor ons geen reden om maatregelen te treffen.

We zijn uiteraard heel blij dat de respons op de enquête groot was. Meer dan 80% van de deelnemers heeft gereageerd. Daarnaast is het fijn om te zien dat de meeste deelnemers tevreden tot zeer tevreden zijn over de manier van uitvoering en dat de hinder beperkt blijkt te zijn.

Hieronder zijn de uitslagen van de twee metingen weergegeven (in procenten).

Tevredenheid enquête 1

  • Zeer tevreden: 44%
  • Tevreden: 44%
  • Ontevreden: 11%

Tevredenheid enquête 2

  • Zeer tevreden: 37%
  • Tevreden: 48%
  • Ontevreden: 15%

In de komende periode nemen we nog twee enquêtes af waarbij wederom de vraag wordt gesteld hoe de verkeerssituatie tijdens de gehele afsluiting van de Klinkenbergerweg op het gedeelte Berkenlaan-Keetmolenweg wordt ervaren. In de laatste enquête blikken we terug op het gehele werk waarbij we benieuwd zijn naar tips en tops die zowel de gemeente als BAM mee kunnen nemen bij volgende projecten. Je kunt je ook aanmelden voor het Omgevingspanel.