Satelietfoto van het gebied waar asbest onderzoek plaatsvindt

Werkzaamheden ten zuiden van Piet Romboutlaan

In week 47 vinden werkzaamheden ten zuiden van de Piet Romboutlaan plaats in het kader van de realisatie van de Parklaan. Uit recent bodemonderzoek bleek dat op deze plek in het Parklaan tracé mogelijk asbest in de bodem kan zitten. Om deze mogelijke vervuiling duidelijk in beeld te krijgen en indien nodig vervolgens te saneren, is vervolgonderzoek nodig. Dat wordt van maandag 16 tot en met uiterlijk vrijdag 19 november 2020 uitgevoerd door het gespecialiseerde advies- en ingenieursbureau Tauw.

Om de mogelijk asbesthoudende grond te onderzoeken, gelden zeer strenge veiligheidsmaatregelen. Zo dragen de specialisten mensen die ter plaatse aan het werk zijn beschermende wegwerp-overalls, werkhandschoenen, veiligheidslaarzen en een gezichtsmasker. Ook wordt een zogenaamde decontaminatie unit geplaatst waar medewerkers zich na de werkzaamheden kunnen reinigen. Al deze voorzorgsmaatregelen voorkomen dat vervuilende deeltjes kunnen uitzwermen naar andere plaatsen. Het bodemonderzoek wordt dus met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. De werkzaamheden vormen geen risico voor de volksgezondheid of gevaar voor de omgeving.

Overige veiligheidsmaatregelen

Omdat er in het betreffende gebied ook veel bomen staan en dat sommige delen van het Parklaan-tracé niet-gesprongen explosieven (NGE) zouden kunnen bevatten, worden ook daar uitgebreide veiligheidsmaatregelen voor genomen. Tijdens de werkzaamheden zal een boomtechnisch specialist van adviesbureau Terra Nostra aanwezig zijn. De werkzaamheden voor wat betreft NGE worden begeleid door specialisten van explosieven opsporing Bodac. Zij verzorgen ook het NGE-onderzoek op de Kazerneterreinen.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op via parklaan@ede.nl.