Groen en ecologie

De Parklaan komt op grote delen te liggen op plekken waar nu nog geen weg ligt. De weg komt ook te liggen op plekken waar nu nog veel bomen staan. Ook ander groen moet soms wijken voor de aanleg van de Parklaan. Afgesproken is om zuinig om te gaan met het groen wat we hebben. Voor Ede is het groen een belangrijke en waardevolle pijler. Daarom onderzoeken we de status en exacte locatie van bomen. We brengen alle bomen in kaart, zodat we tijdens het maken van het ontwerp zoveel mogelijk bomen kunnen behouden. Als het kappen van bomen toch nodig is, dan kijken we op welke plek we bomen kunnen terugplaatsen.

Bomenscan

Om dit proces zorgvuldig te doorlopen heeft adviesbureau Terra Nostra over de hele route een Virtual Tree Assessment (VTA) gedaan. Dit is een scan van alle bomen binnen de bestemmingsplangrenzen op type, leeftijd, conditie en omvang. Op basis van deze scan wordt vervolgens een Boom Effect Analyse (BEA) gemaakt. Hierin wordt gekeken wat de impact van de weg op de aanwezige bomen is, en wordt een advies gegeven. Voorbeelden hiervan zijn aanpassingen in het ontwerp om meer bomen te sparen door de weg iets te verplaatsen, maatregelen te nemen om bomen te beschermen tijdens de bouwfase, of het verplanten van bomen indien mogelijk. Zo proberen we zoveel mogelijk waardevolle bomen te behouden, in te passen en op een goede manier nieuw en duurzaam groen te planten. Deze BEA wordt iedere ontwerpronde geactualiseerd, zodat we steeds een laatste stand van zaken hebben en daar indien nodig nieuwe maatregelen op kunnen nemen.

Kapvergunning

Er is een omgevingsvergunning nodig om bomen te mogen kappen. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd bij de Omgevingsdienst (ODDV) en zodra deze wordt aangevraagd direct gepubliceerd in de Ede Stad. Zodra een kapvergunning wordt gepubliceerd wordt dit ook op deze website vermeld. Daarnaast kunt u de stukken van deze website downloaden. Op deze website vermelden wij ook tot wanneer u in ieder geval een zienswijze kunt indienen en wanneer wij verwachten dat de bezwaarperiode start na vergunningverlening. Dit is altijd een periode van 6 weken waarin bezwaar kan worden gemaakt tegen het verlenen van de vergunning. Wanneer er tegen de vergunning geen onoplosbare bezwaren komen, mogen de bomen worden gekapt.

Bomen worden in principe altijd buiten het vogelbroedseizoen gekapt. Landelijke wetgeving zegt dat broedende vogels beschermd zijn en daarom mogen de nesten niet verwijderd worden. Indien het in de planning niet goed uitkomt, is het ook mogelijk om onder zogenoemde ecologische begeleiding (er loopt een ecoloog mee met de kap, om te bepalen of er geen vogels broeden in de te kappen bomen) aan het werk te gaan binnen het broedseizoen.

Na het kappen van bomen is de grond klaar om deze te controleren op archeologische waarde indien dit in het gebied van toepassing is. Ook wordt de grond gedetecteerd op niet gesprongen explosieven.

Ecologische maatregelen

Langs de gehele Parklaan worden ook diverse maatregelen getroffen. Daarvoor voert adviesbureau NatuurBalans regelmatig onderzoek uit, bijvoorbeeld om te controleren of zich geen nieuwe soorten rond het plangebied van de Parklaan hebben gevestigd.

Voor aanwezige vleermuisroutes worden zowel tijdens de aanleg als in het ontwerp van de Parklaan maatregelen genomen. Zo komen er diverse hop-overs om de weg over te kunnen steken, en worden vleermuisroutes waar mogelijk versterkt of ge(re)creƫert.

Aan zowel de noord- als zuidzijde van de Parklaan komen dassen voor. Om voor deze en andere kleine fauna een veilige overtocht van oost naar west worden op verschillende plekken faunatunnels onder de weg aangelegd. Deze gaan altijd vergezeld van afrastering, dat ervoor moet zorgen dat de dieren richting de tunnels worden geleid en niet onverhoopt toch de weg oversteken. Ook worden er wildroosters geplaatst op de aantakkende wegen, zoals de inritten van Landgoed Hoekelum en het Sportpark. Tot slot worden er op diverse plekken eekhoornbruggen opgehangen, om ook hen een veilige oversteekmogelijkheid te bieden.

De toepassing van deze maatregelen worden door de Provincie Gelderland als bevoegd gezag voor de Wet Natuurbescherming gecontroleerd middels een ontheffings-/vergunningsaanvraag. Wanneer deze wordt aangevraagd zal deze, inclusief de bijbehorende procedure, op deze website gedeeld worden.

Documenten

Vergunningen - aanvraag kapvergunning

Natuurbescherming

Vergunningen - natuurbeheer