Groen en ecologie

Voor een groot deel komt de Parklaan te liggen op plekken waar nu nog geen weg ligt maar bomen staan. Ook ander groen moet soms wijken voor de aanleg. Afgesproken is om zuinig om te gaan met het groen dat er is. Voor Ede is het groen belangrijk en waardevol. Daarom hebben we de status en exacte locatie van bomen onderzocht. We brachten alle bomen zorgvuldig in kaart, zodat we hier tijdens het maken van het ontwerp rekening mee konden houden. Als het kappen van een boom desondanks onvermijdelijk was, hebben we gekeken waar we bomen konden terug plaatsen.

Bomenscan

Om dit zorgvuldig te doorlopen, heeft adviesbureau Terra Nostra over de hele route een zogenaamde Visual Tree Assessment (VTA) uitgevoerd. Alle bomen binnen de grenzen van het bestemmingsplan zijn gescand op type, leeftijd, conditie en omvang. Op basis hiervan en het ontwerp, is vervolgens een zogenaamde Boom Effect Analyse (BEA) opgesteld. Daarin wordt gekeken naar de impact van de weg op de aanwezige bomen. Daar waar het kon, zijn maatregelen voorgesteld om bomen te behouden. Voorbeelden hiervan zijn het verplaatsen van de weg zodat ruimte ontstaat voor meer bomen, of het maken van technische oplossingen zoals een ‘zwevend fietspad’ om boomwortels te beschermen. Ook beschermende maatregelen tijdens de bouwfase kunnen helpen. Desnoods worden bomen verplant.

Het streven is altijd om zoveel mogelijk bomen te behouden, in te passen in het ontwerp of op een adequate manier nieuw of duurzaam groen te planten. De BEA-inventarisatie is iedere ontwerpronde geactualiseerd om bij iedere ontwerpstap opnieuw te kijken waar er bomen gespaard konden worden. Dat maakte het mogelijk om nieuwe maatregelen te kunnen treffen. Ook voor het huidige vastgestelde ontwerp van de Parklaan is een BEA uitgevoerd zodat met de meest actuele gegevens rekening kon worden gehouden.

Kapvergunning

Op basis van de gegevens uit de laatste BEA is bepaald welke bomen gekapt moeten worden. Voor het kappen van bomen die niet behouden kunnen blijven, is een omgevingsvergunning nodig. Deze is aangevraagd bij Omgevingsdienst de Vallei (ODDV). Een publicatie hiervan vindt u op de website Officiële Bekendmakingen, via de site van gemeente Ede en in de Ede Stad. De kapvergunningen voor de overige delen van de Parklaan zijn op 10 februari gepubliceerd.

Meer informatie over de kapvergunning vindt u op deze pagina. Daar kunt u ook de bijbehorende documenten downloaden. Ook wordt aangegeven tot wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend. Na het verlenen van de vergunning kan gedurende zes weken bezwaar worden gemaakt. Als er geen onoplosbare bezwaar wordt ingediend, is kap toegestaan.

Bomen worden in principe altijd buiten het vogelbroedseizoen gekapt. Landelijke wetgeving beschermt broedende vogels en verbiedt de verwijdering van nesten. Als het qua planning niet anders kan, mag in het broedseizoen ook onder zogenaamde ecologische begeleiding aan het werk worden te gegaan. Een ecoloog begeleidt de kap en ziet er op toe dat er geen broedende vogel in de betreffende bomen zitten.

Na het kappen is de grond klaar om indien van toepassing op archeologische voorwerpen te worden gecontroleerd. Ook wordt de bodem gedetecteerd op niet gesprongen explosieven.

Nieuw groen

Met de aanleg van de Parklaan wordt ook zoveel mogelijk nieuw groen aangeplant om de kap van bomen en het verwijderen van ander groen te compenseren. Dat gebeurt door op zoveel mogelijk plekken langs de weg nieuwe bomen te planten. Daarbij wordt omwille van de verkeersveiligheid rekening gehouden met zichtlijnen op oversteekpunten en afstanden tot de weg. Ook krijgt de Parklaan op diverse plekken heesterbeplanting en bosplantsoen. Uiteindelijk krijgt de Parklaan daardoor een groen uiterlijk.

Bij het aanplanten van nieuwe bomen wordt een aantrekkelijke combinatie van soorten gezocht nagestreefd. Belangrijk daarbij is hun bijdrage aan klimaatbestendigheid en biodiversiteit. Zo krijgt geen laan één enkele boomsoort om ziektes en plagen (zoals de eikenprocessierups) te voorkomen. Het exacte beplantingsplan wordt door de toekomstige aannemer van de Parklaan uitgewerkt. Zodra die plannen bekend zijn, worden zij op deze website gepubliceerd.

Ecologische maatregelen

Langs de hele Parklaan worden ook ecologische maatregelen getroffen. In dat kader voert adviesbureau NatuurBalans regelmatig onderzoek uit.  Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of zich geen nieuwe soorten dieren rond het plangebied van de Parklaan hebben gevestigd.

Voor aanwezige vleermuisroutes worden zowel tijdens de aanleg als in het ontwerp maatregelen genomen. Zo komen er diverse hop-overs om over te kunnen steken en worden vleermuisroutes als het kan versterkt of ge(re)creëerd.

Aan zowel de noord- als zuidkant van de Parklaan komen dassen voor. Om te zorgen voor een veilige overtocht  voor de dassen en andere kleine dieren, worden op verschillende plekken speciale faunatunnels onder de weg aangelegd. Die hebben altijd een afrastering die ervoor zorgt dat zij naar de tunnels worden geleid en niet toch oversteken. Ook krijgen de aantakkende wegen wildroosters. Zoals de inritten van landgoed Hoekelum en het Sportpark. Tenslotte komen er meerdere eekhoornbruggen zodat ook zij veilig kunnen oversteken.

Deze maatregelen worden door de Provincie Gelderland gecontroleerd. Voor de vereiste ontheffings-/vergunningsaanvraag is inmiddels een projectplan opgesteld en ontheffingsaanvraag gedaan. Deze is te downloaden via de link hieronder en de procedure is te volgen via deze website.

Documenten

Vergunningen - aanvraag kapvergunning

Vergunningen - natuurbescherming