Groen en ecologie

De Parklaan komt op veel plaatsen dichtbij of door bestaand groen te liggen, en daarmee ook in het leefgebied van (beschermde) diersoorten. De Wet Natuurbescherming ziet toe op het behoud van deze natuurwaarden en beschermd bepaalde soorten. Met de Parklaan zorgen we dat we deze regelgeving naleven en waar mogelijk nog wat extra’s doen om de impact van het project te beperken.

Het nemen van maatregelen voor beschermde diersoorten begint met het doen van onderzoek. Zo weten we welke soorten leven in het gebied waar de Parklaan wordt aangelegd. Voor onderzoek naar beschermde diersoorten tellen we bijvoorbeeld het aantal aanwezige eekhoorns en we zoeken naar burchten en latrines van dassen. Maar ook het controleren op nesten of sporen van beschermde vogels en het in de gaten houden van mogelijke vleermuisroutes hoort erbij.  

Elke drie jaar opnieuw en aanvullen

Dit onderzoek doen we iedere drie jaar opnieuw. Zijn er ontwikkelingen in het project of de Wet Natuurbescherming? Dan vullen we het onderzoek aan. Zo is er bijvoorbeeld aanvullend onderzoek gedaan naar aanwezigheid van de hazelworm en kleine marterachtigen.

In het projectgebied van de Parklaan blijken op dit moment de sperwer, das, eekhoorn, boommarter, steenmarter, gewone dwergvleermuis en laatvlieger aanwezig te zijn. Om deze soorten te beschermen nemen we verschillende maatregelen. De provincie Gelderland controleert al deze maatregelen op basis van de Wet Natuurbescherming. Wanneer we voldoen aan de eisen die in die wet staan, krijgen we van de provincie een ontheffing om de weg aan te leggen.

Voor vleermuizen

Zo houden we voor de vleermuizen rekening met hun vliegroutes. Deze routes verbeteren we waar mogelijk. Als er door het kappen van bomen tijdelijk gaten in de routes vallen, dan dichten we die met schermen. Ook maken we op verschillende plekken hop-overs. Dat zijn bomenrijen die aansluiten op vliegroutes. Zo kunnen de vleermuizen van boom tot boom de weg oversteken. Verder plaatsen we langs de hele Parklaan vleermuisvriendelijke verlichting.

Voor dieren op de grond

Voor dieren op de grond, zoals de das, boom- en steenmarter, leggen we faunatunnels aan. Zo kunnen zij ook veilig de weg oversteken en raakt hun leefgebied niet versnipperd. Vooral rond de Hoekelumse Eng worden met verschillende tunnels alle zijden van de weg met elkaar verbonden. Dassen en marterachtigen kunnen zo onder de Parklaan door van de Hoekelumse Eng naar Landgoed Hoekelum. Via rasters en wildroosters houden we ze van de weg en leiden we ze naar deze tunnels. Dit voorkomt verkeersslachtoffers onder deze diersoorten.

Voor eekhoorns

Voor eekhoorns hangen we op verschillende plekken boombruggen op. Zo kunnen ook zij veilig oversteken. Dit doen we op en rondom het leefgebied van de eekhoorn langs de Edeseweg en ter hoogte van het Mauritspark.

De Wet Natuurbescherming zorgt ook voor het beschermen van natuurgebieden. In die wet staat een aantal regels om de natuur te beschermen. Zo zijn we verplicht om stil asfalt te gebruiken. Ook moeten we schermen plaatsen die geluid tegenhouden. Activiteiten die voor extra geluid zorgen alleen tussen 7:00 en 19:00 uur uitgevoerd worden. En mag Natura-2000 gebied niet betreden worden tijdens de werkzaamheden.In 2018 kreeg het project Parklaan de vergunning die nodig is om de weg aan te mogen leggen.

Ook het “Programma Aanpak Stikstof” (PAS) valt onder deze wet en vergunning. We hebben daar de afgelopen jaren veel vragen over gekregen en gaan daarom hieronder nog even specifiek in op dit onderwerp.

Naast deze wettelijke maatregelen houden we ook in het groenplan van de Parklaan rekening met de thema’s biodiversiteit en klimaat. Bijvoorbeeld door het inzaaien van de bermen met mengsels die goed zijn voor bijen, vlinders en insecten, en het planten van een gevarieerde mix aan boomsoorten. Meer informatie hierover vind u op de pagina ‘Bomen’.

De PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. Dit programma beschermt natuurgebieden in Nederland. De natuur reageert gevoelig op stikstof. Stikstof ontstaat onder andere bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals in de meeste auto’s. Stikstof komt terecht in natuurgebieden en zorgt daar voor bodemverzuring. De bodemverzuring verandert de natuur. Planten die nodig zijn voor het leven van bepaalde dieren verdwijnen. De dieren verdwijnen dan ook uit onze natuur. Een voorbeeld van dit proces is te zien in Ede op de hei. De hei verstikt en er komt gras voor terug. Door deze verandering staan leefgebieden van beschermde soorten dieren en planten onder druk. Het aantal verschillende planten en dieren wordt daardoor steeds kleiner.

Regelgeving stikstof

De Europese Habitat- en vogelrichtlijn geeft de regels voor de natuurbescherming in Europa. Deze Europese regelgeving is in Nederland vertaald in de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet verbiedt activiteiten wanneer ze een negatief effect hebben op leefgebieden van beschermde soorten. In het bijzonder wanneer deze leefgebieden al onder druk staan. Eén van de aspecten die negatieve effecten veroorzaken, is stikstof. 118 van de 160 ‘Natura 2000’ gebieden in Nederland zijn gevoelig voor te veel stikstof, waaronder de Veluwe en het Binnenveld. In veel van deze gebieden ligt de stikstofuitstoot boven de kritische waarde. Ook op de Veluwe. Omdat in deze gebieden jaarlijks al te veel stikstof neerslaat, zijn in de omgeving van deze gebieden geen nieuwe activiteiten toegestaan die zorgen voor meer stikstof.

PAS in Ede

De Nederlandse aanpak door middel van de PAS en de Wnb vond het Europees hof niet genoeg. Daarom is de deze aanpak gestopt. Projecten die negatieve invloed hebben op natuurgebieden krijgen daarom geen vergunning meer. Projecten die al eerder een Wnb-vergunning, waarin de stikstof uitstoot nagerekend, kregen houden deze. In het geval van de Parklaan kregen we de vergunning in 2018. Daarom kan dit project gewoon doorgaan.