Provincie Gelderland neemt ontwerpbesluit op ontheffing Wet Natuurbescherming ‘soorten’

Op 17 mei heeft de Provincie Gelderland een ontwerpbesluit genomen op de ontheffingsaanvraag voor het onderdeel ‘soorten’ van de Wet Natuurbescherming. Deze ontheffingsaanvraag is nodig om de diersoorten in het gebied waar de Parklaan wordt aangelegd te beschermen. In het ontwerpbesluit wordt aangegeven welke maatregelen wij hiervoor moeten nemen. De ontheffing is nog niet definitief verleend. Tot maandag 28 juni kunnen zienswijzen op het ontwerpbesluit worden ingediend.

Verlening en ontheffing

De Wet Natuurbescherming kent een onderdeel ‘gebieden’ en ‘soorten’. Voor beide onderdelen is een vergunning (voor ‘gebieden’) of ontheffing (voor ‘soorten’) nodig om de Parklaan aan te kunnen leggen. De vergunning voor het onderdeel ‘gebieden’ is in 2018 verleend door de Provincie Gelderland. Voor het onderdeel ‘soorten’ hebben wij als gemeente in september 2020 een aanvraag tot ontheffing ingediend. Als reactie op deze aanvraag is nu het ontwerpbesluit genomen om deze ontheffing te verlenen. Dat betekent dat de Provincie Gelderland de ontheffing voor de Parklaan toe wil kennen, onder voorwaarde dat er een aantal maatregelen wordt genomen die in de ontheffing vermeld staan.

Faunatunnels en boombruggen

De fysieke maatregelen die genomen moeten worden hebben we als gemeente al eerder in het ontwerp voor de Parklaan opgenomen. Denk hierbij aan faunatunnels om dassen en andere kleine zoogdieren de Parklaan te kunnen laten ‘oversteken’, boombruggen om eekhoorns over de weg te leiden en hop-overs om de vliegroutes van vleermuizen in stand te houden of zelfs te versterken. Deze maatregelen vind je in het ontwerp op diverse plekken terug, bijvoorbeeld rondom het nieuwe kruispunt op de Hoekelumse Eng.

Ecologische begeleiding

Daarnaast schrijft de Provincie Gelderland nog een aantal procedurele maatregelen voor. Zo moeten de werkzaamheden voor het aanleggen van de Parklaan worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch adviseur. Ook stelt de Provincie voorwaarden voor het gebruik van verlichting langs de Parklaan en het bijhouden van een ecologisch logboek.

Reageren op het besluit

Benieuwd naar het ontwerpbesluit? Via deze link (pdf, 1 MB) kunt u hem downloaden. Wilt u een reactie geven op het ontwerpbesluit? Dat kan door een zienswijze in te dienen. Dit kan tot uiterlijk maandag 28 juni. U kunt dat op een van de volgende manieren doen:

  • Mondeling door contact op te nemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99
  • Schriftelijk, gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
  • Digitaal via post@gelderland.nl.

Meer informatie over de ecologische maatregelen die we nemen is te vinden op de pagina Groen en ecologie.